Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2023 – 2033)

12 Mayıs 2023, Cuma

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)'' su yönetimi konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koymakta.

 

Ülkemiz, coğrafyası gereği iklim değişikliği etkilerini en fazla hissedecek ülkelerden biridir. Havzalarda bulunan su kaynaklarının iklim değişikliği sebebiyle nasıl etkileneceğine değinilen raporda, önümüzdeki yüzyılda %30 oranında su kaynaklarımızın azalacağını göstermektedir.

 

Raporda yer alan bilgiye göre, Falkenmark indeksine göre su kıtlığı sınıfında olan ülkelerde kişi başı yıllık 1.000 &ndash 1.700 m3 tüketim gerçekleşmektedir. 2021 yılına baktığımızda ise ülkemizdeki kişi başı yıllık kullanılabilir su tüketimi 1.323 m3 olarak görülmektedir. Bu sayının 2030 yılı için 1.200 m3'e, 2040 yılı için 1.069 m3'e düşmesi öngörülmektedir. Bu verilerden anlaşıldığı üzere, ülkemiz su kıtlığı sınırları içerisinde olan bir ülke olarak gözükmekte olup önlem alınmadığı takdirde ise bu sayı daha kötü sonuçlara yol açacak. Kuraklık ve su kıtlığı mevcut kaynaklarımızı daha verimli yönetmemizi gerektirecek.

 

Yeşil Mutabakat 2050 yılında iklim nötr hedefi ortaya koyarken sanayinin dönüşümü sağlanacağı ve politikaların iklim değişikliği ekseninde şekilleneceği belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemiz tarafından yayınlanan eylem planındaki 9 hedeften biri olan Yeşil ve Döngüsel Ekonomi başlığında ele alınan konularda su yönetimi de bulunmaktadır. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanılması,  ''Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı'nın hazırlanması sektörel Su Tahsis Planları ışığında ''ayak izi ile ilgili rehber doküman'' hazırlanması hedefleri belirlenerek Yeşil Mutabakat, iklim değişikliği kaynaklı su yönetimine de dikkat çekmiştir.

 

Ülkemizdeki tüm sektörlerin yeşil dönüşümü için gerekli olan su verimliliği ile ilgili hedefler ve politikaların belirlendiği Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz konusu plan kapsamında mevcut su kullanımı, ulusal ve uluslararası mevzuatlar, planlar ışığında su verimliliği değerlendirilmiştir. Su yönetiminin tüm sektörlerde verimli olması adına hedefler ve sorumluluklar belirlenmiştir.

 

Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi'nde ana eksenler üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri tanımlanmış olup söz konusu başlıklar şu şekildedir:

  • Kentsel Su Kullanım Verimliliği
  • Tarımsal Su Kullanım Verimliliği
  • Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği
  • Bütün Sektörleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği

 

 

Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği'nde karşılaşılan darboğazlar şu şekilde belirtilmiştir:

Sanayi su kullanımına yönelik ölçüm, izleme ve denetim konularında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği eksikliği.

Suyun verimli kullanımını zorlayıcı/teşvik edici yasal düzenleme yetersizliği/eksikliği.

Sanayi su verimliliğinde planlamaya esas teşkil eden (sektörel bazda ya da prosesler bazında su tüketimi) güncel ve güvenilir verilerin teminindeki yetersizlikler.

Sanayi yatırımları planlanırken uzun vadeli kümülatif su kullanımının ve havzalardaki su durumunun yeterince dikkate alınmaması.

Sanayi su kullanımında kaynak maliyetini de içeren, suyun verimli kullanımını teşvik edecek fiyatlandırma sistemi bulunmaması nedeni ile temiz üretim teknolojilerinin maliyetlerinin sanayicide isteksizlik oluşturması.

Her sektöre özel BREF doküman çevirilerinin (AB temiz üretim referans dokümanları) olmaması ve sektör paydaşlarının dokümanlardan yeterince yararlanamaması.

Proses kullanım sularının yeniden kullanımına ilişkin alternatiflerin yeterince yaygınlaştırılamaması.

Kullanılmış suların arıtılarak geri kullanımı, yağmur suyu, vb. diğer alternatif su kaynaklarının kullanımı konusunda teknik bilgi, tecrübe ve farkındalık eksikliği olması.

Endüstriyel atıksuların ön arıtma sonrasında genel kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi nedeniyle atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun yeniden kullanım potansiyelinin azalması.

Su geri kazanımı prosesinde ileri arıtma neticesinde ortaya çıkan konsantrenin yönetiminde karşılaşılan zorluklar.

Madencilikte zenginleştirme vb. proseslerde suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmaların yetersizliği.

Ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından kullanımında su verimliliği çalışmalarını önceleyen bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik uygulamaların olmaması.

 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.